Husorden

image_pdfimage_print

Civica

Afdeling 312 – Rismarken

En boligafdeling er et minisamfund, hvor man mere eller mindre er afhængig af hinanden.Vi er fælles om mange ting og derfor er det naturligt at der er nogle regler for hvad man må og ikke må. Vi er alle med til at skabe et godt klima blandt beboerne og holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne nede. For det er os selv som beboer der gennem boligafgiften skal betale det der bliver ødelagt.

 Foderbrædder:

Da opsætning af foderbrædder, fuglehuse og lign. På ejendommens udvendige side vil forårsage tilsvining af facaden, er dette ikke tilladt. Fodring af fugle skal være fra foderbræt, ikke på jorden, da dette kan holde rotter til.

Affald:

Containerne ved husrækkerne må kun bruges til køkkenaffald og poserne skal lukkes. Haveaffald skal og kan afleveres på genbrugspladsen.

Genbrugsplads:

Alt affald skal være sorteret i brændbart og haveaffald. Rockwool, asbest og eternitplader modtages ikke, men kan afleveres på Snapindgården. Defekte køl og frys modtages ikke.. Alle poser og beholdere skal tømmes. Pap skal slås sammen.

Flagning:

Flaget kan lånes hos varmemesteren.

Leg:

Al leg skal foregå på det grønne område.

Graffiti:

Det er ikke tilladt at tegne eller male på boligernes træ og murværk, eller på anden måde beskadige husene.

Støj:

Da støj er en af de værste gener i dagligdagen, skal man tage hensyn til hinanden. Anvendelse af støjgivende værktøj må kun ske mellem kl. 7.00 – 19.00. Vaskemaskiner må ikke anvendes efter kl. 22.00

Færdsel:

Parkering af motorkøretøj. Af hensyn til børns og andre beboers sikkerhed anmodes man om at køre med stor forsigtighed i området. Cykel og knallertkørsel er ikke tilladt på stierne mellem husrækkerne.

Snerydning:

Stierne mellem husene, fortove og parkeringspladser bliver ryddet for sne.

 

 Fællesantenneanlæg:

Hvis der opstår fejl på anlægget ved at beboere forandrer eller beskadiger dette, vil den som er skyld heri, blive draget til ansvar.

Parabol – antenner:

Opsætning er tilladt. Max. 80 cm. I diameter. Max. 2 m. Høj. Må ikke placeres på huset. Walkie-talkie antenne ? Man skal henvende sig til varmemesteren.

Husdyr:

Det er tilladt at have en hund, når den ikke er til gene for øvrige beboere. Det er dog ikke tilladt at holde muskel og kamphund. NB.. Der må ikke holdes katte i afdelingen.

De grønne områder:

For at fastholde de grønne områder i god stand, bør alle beboerne udvise varsomhed overfor træer, buske og plæner.

Repr. I boligen:

Hvis man ikke er hjemme kan man aftale nærmere med varmemesteren om adgang til boligen.

Hække og rækværker:

Hækkene skal klippes ind, så de ikke dækker fliserækkerne mellem husrækkerne, de skal også holdes for ukrudt på begge sider. Hækkehøjde max 180 cm. Ved nyplantning af hække må der opsættes midlertidige rækværker indvendigt max 120 cm. Rækværker i forhaven skal opsættes glat med væggen og max 120 cm. Der må ikke opsættes rækværk i skel i stedet for hæk. Ved terrassen mod naboen må der opsættes max 2 fag. Der skal altid søges ”lokalt” tilladelse om opsætning af rækværk. Henvendelse til varmemesteren eller Afd. Bestyrelsen med målfast tegning…

Ændringer i boligen:

OBS Ved ændring i bolig. Henvendelse til varmemesteren.

Døre, vinduer og skabslåger:

Må males. Skal udføres håndværksmæssigt korrekt (Køkkener og badeværelser der er renoveret, må ikke males…

Drivhus og skure:

Må opsættes i have max. 9,9 m2. Vedligeholdelsen påhviler beboerne.

Carporte, udestuer og overdækkede terrasse:

Byggetilladelser til udestuer og carporte indhentes ved afd. Bestyrelsen og ved kommunen. Vedligeholdelse påhviler beboerne. Godkendt tegning til terrasseoverdækning kan lånes på varmemesterkontoret. Færdigmelding til varmemesteren.

Forbedringsarbejde i boligen med godtgørelse:

§1. Boligtageren i almene boligafdelinger har ret til at udføre og opnå økonomisk godtgørelse til nedennævnte forbedringer, i henhold til regler om råderet, indenfor et beløb på max. 100.000 kr.

Eksempler på forbedringer:

A:   Energibesparende foranstaltninger.

B:   Ressourcebesparende foranstaltninger.

C:   Forbedring og renovering af køkken og bad.

D:   Tekniske installationer, herunder elinstallationer.

E:   Øvrige forbedringsarbejder, som på forhånd er godkendt på et afdelingsmøde.

Boligtageren skal forudgående anmelde de påtænkte forbedringer m.v. til boligforeningen og afd. Bestyrelsen. Vigtigt! Er man i tvivl henvend jer til teknisk afdeling i OAB.

Haven:

Haven og bolig betragtes som en enhed og skal derfor passes og vedligeholdes af lejeren.

AFSLUTNING

For at skabe tryghed og tilfredshed i vort lille samfund, må vi hver især erkende nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden, bl.a. ved at efterleve disse regler.

Enhver beboer er velkommen til at rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen, varmemesteren eller administrationen, hvis der opstår problemer, som man ikke selv kan klare.

 

Vedtaget på afdelingsmødet

Den 3. September 2009